آزمايشات لازم جهت كاشت مو

پس از جلسات مشاوره و ویزیت در صورتی که کاندید کاشت مو ی طبیعی باشید در ابتدا بایستی آزمایشات زیر را به صورت ناشتا انجام دهید :

۱)CBC
۲)FBS
۳)TG – Chelesterol
۴)PT – PTT
۵)HBS Ag
۶)Hcv Ab
۷)HIV Ab