آزمايشات لازم جهت كاشت مو

پس از جلسات مشاوره و ویزیت در صورتی که کاندید کاشت مو ی طبیعی باشید در ابتدا بایستی آزمایشات زیر را به صورت ناشتا انجام دهید :

1)CBC
2)FBS
3)TG – Chelesterol
4)PT – PTT
5)HBS Ag
6)Hcv Ab
7)HIV Ab