دکتر مهدي امیرنیا

دکتر مهدي امیرنیا

تخصص: متخصص پوست

آدرس محل کار: كمربندي بين مارالان و حافظ مركز آموزشي درماني سينا

شماره نظام پزشکی: ۳۶۴۹۲