تصاویر لیزر جای جوش و کک و مک ،اسکار آکنه

رفع جای جوش و بستن منافذ با لیزر CO2
رفع جای جوش و بستن منافذ با لیزر CO2
شفاف شدن پوست و درمان اسکار و جای جوش با لیزر
درمان جوش و جای جوش صورت با لیزر
درمان جوش و جای جوش صورت با لیزر
بعد از یک جلسه لیزر کک و مک