تصاویر تزریق ژل صورت

رفع گودی زیر چشم با تزریق فیلر
زاویه سازی مادلینگ و برجسته سازی صورت با تزریق ژل
برجسته سازی و فرم دهی گونه با تزریق ژل
جوانسازی ورفع تیرگی و گودی زیر چشم و با تزریق ژل
رفع گودی زیر چشم با تزریق ژل
زاویه سازی و حجم دهی صورت با تزریق ژل
برجسته سازی و زاویه سازی صورت با تزریق ژل
برجسته سازی لب ، بینی و زیر چشم با تزریق ژل
برجسته کردن فک و چانه و لب با تزریق ژل
برجسته سازی لب و گونه با تزریق ژل
برجسته سازی و زاویه سازی صورت با تزریق ژل
اصلاح فرم صورت با تزریق ژل