دکتر محمود بهشتی

دکتر محمود بهشتی

تخصص: بیماریهای گوش حلق و بینی
آدرس مطب:
شماره مطب :
آدرس محل کار: خ آزادي بين تقاطع حافظ و منتظري – مركز آموزشي ،درماني سينا
شماره نظام پزشکی: ۶۰۹۰۲