دکتر رضا خورشیدی خیاوی

 

دکتر رضا خورشیدی

تخصص: جراحی دهان فک صورت
آدرس مطب: خ آزادي بين گلباد و گلگشت ساختمان گلباد
شماره مطب :۳۳۶۱۶۵۴
آدرس محل کار: مرکز آموزشی درمانی امام رضا
شماره نظام پزشکی: ۳۷۷۷۱