تصاویر تزریق چربی

تزریق چربی بعد از دو سال
تزریق چربی به لب

جوانسازی صورت با تزریق چربی
تزریق چربی به گونه ها

جوانسازی و زاویه سازی صورت با تزریق چربی
جوانسازی و زاویه سازی صورت با تزریق چربی

جوانسازی و زاویه سازی صورت با تزریق چربی
جوانسازی و زاویه سازی صورت

جوانسازی صورت با تزریق چربی
زاویه سازی صورت با تزریق چربی

جوانسازی صورت با تزریق چربی
جوانسازی صورت با تزریق چربی

زاویه سازی و جوانسازی صورت با تزریق چربی

جوانسازی و زاویه سازی صورت با تزریق چربی
جوانسازی

جوانسازی صورت با تزریق چربی

جوانسازی و زاویه سازی صورت با عمل تزریق چربی

جوانسازی صورت با تزریق چربی

ماندگاری تزریق چربی بعد از دو سال

جوانسازی صورت با تزریق چربی

جوانسازی صورت با تزریق چربی

جوانسازی صورت با تزریق چربی

تزریق چربی بعد از یک سال

جوانسازی صورت با تزریق چربی

جوانسازی صورت با تزریق چربی

جهت مشاوره رایگان و تزریق ژل در کلینیک تبریز پوست دکتر صابر با شماره مطب ۳۳۸۴۰۰۲۹ یا با شماره موبایل ۰۹۳۰۵۵۰۰۳۸۰ تماس حاصل فرمایید.