کل اخبار 1102
ساعت :

فیلم های تزریق ژل | تبریزپوست

16 شهریور 1400

فیلم تزریق ژل به صورت

فیلم تزریق ژل به صورت در مطب متخصصین دریتا را مشاهده نمایید.  

فیلم رفع گودی زیر چشم با تزریق ژل

فیلم رفع گودی زیر چشم با تزریق ژل توسط دکتر صفیه چعباوی زاده را مشاهده نمایید.  

فیلم تزریق ژل به چانه و زیرچانه

فیلم تزریق ژل به چانه و زیرچانه توسط دکتر الناز سلطان مرادی را مشاهده نمایید.  

فیلم قبل و بعد از تزریق ژل لب

فیلم قبل و بعد از تزریق ژل لب در کلینیک کارا را مشاهده نمایید.  

فیلم تزریق ژل به گونه ها

فیلم تزریق ژل به گونه ها توسط دکتر الناز سلطان مرادی را مشاهده نمایید.  

15 شهریور 1400

فیلم تزریق ژل به زیر چشم

فیلم تزریق ژل به زیر چشم توسط دکتر حمیده آقایی را مشاهده نمایید.      

فیلم تزریق ژل به خط خنده

فیلم تزریق ژل به خط خنده توسط دکتر منیر جعفری را مشاهده نمایید.  

فیلم تزریق ژل به لابیاماژور

فیلم تزریق ژل به لابیاماژور توسط دکتر لیلا خلیلی را مشاهده نمایید.  

فیلم تزریق ژل لب روسی

تزریق ژل لب روسی در مركز فوق تخصصی لیزر، پوست و زیبایی ماهورا مشاهده نمایید.  

فیلم تزریق ژل به لب ها

فیلم تزریق ژل به لب ها توسط دکتر آتسا اقبال نژاد را مشاهده نمایید.  

برو بالا