کل اخبار 1102
ساعت :

فیلم های تزریق فیلر بینی | تبریزپوست

18 شهریور 1400

فیلم تزریق فیلر به بینی قسمت چهارم

فیلم تزریق فیلر به بینی توسط دکتر محمد امید را مشاهده نمایید.  

فیلم تزریق فیلر به بینی قسمت سوم

فیلم تزریق فیلر به بینی توسط دکتر مریم ملکی را مشاهده نمایید.  

فیلم تزریق فیلر به بینی قسمت دوم

فیلم تزریق فیلر به بینی توسط دکتر حمیده آقایی را مشاهده نمایید.  

فیلم تزریق فیلر به بینی قسمت اول

فیلم تزریق فیلر به بینی توسط دکتر ازیتا مولازاده را مشاهده نمایید.    

برو بالا