جدول کالری مورد نیاز بدن

جدول کالری مورد نیاز بدن:

باید بدانید کالری مورد نیاز بدن هر فرد وابسته به عوامل مختلف مانند : سن ،جنسیت ، قد، شیوه زندگی و سلامت عمومی است. در جداول زیر میزان کالری مورد نیاز بدن را بر اساس وزن ، سن و جنسیت مشاهده می نمایید.

کالری مورد نیاز روزانه خانم ها
 مقدار وزن بدنسن ۱۸-۳۵سن ۳۶-۵۵سن ۵۵ به بعد
۵۰-۴۵ کیلوگرم۱۷۶۰۱۵۷۰۱۴۳۰
۵۵-۵۰ کیلوگرم۱۸۶۰۱۶۶۰۱۵۰۰
۶۰-۵۵ کیلوگرم۱۹۵۰۱۷۶۰۱۵۵۰
۶۵-۶۰ کیلوگرم۲۰۵۰۱۸۶۰۱۶۰۰
۷۰-۶۵ کیلوگرم۲۱۵۰۱۹۶۰۱۶۳۰
۷۵-۷۰ کیلوگرم۲۲۵۰۲۰۵۰۱۶۶۰
 بالای ۷۵ کیلوگرم۲۴۰۰۲۱۵۰۱۷۲۰
کالری مورد نیاز روزانه آقایان
 مقدار وزن بدنسن ۱۸-۳۵سن ۳۶-۵۵سن ۵۵ به بعد
۶۵-۶۰ کیلوگرم۲۴۸۰۲۳۰۰۱۹۰۰
۷۰-۶۵ کیلوگرم۲۶۲۰۲۴۰۰۲۰۰۰
۷۵-۷۰ کیلوگرم۲۷۶۰۲۴۸۰۲۱۰۰
۸۰-۷۵ کیلوگرم۲۹۰۰۲۵۶۰۲۲۰۰
۸۵-۸۰ کیلوگرم۳۰۵۰۲۶۷۰۲۳۰۰
۹۰-۸۵ کیلوگرم۳۲۰۰۲۷۶۰۲۴۰۰
بالای ۹۰ کیلوگرم۳۵۰۰۳۰۰۰