جدول کالری مورد نیاز بدن

جدول کالری مورد نیاز بدن:

باید بدانید کالری مورد نیاز بدن هر فرد وابسته به عوامل مختلف مانند : سن ،جنسیت ، قد، شیوه زندگی و سلامت عمومی است. در جداول زیر میزان کالری مورد نیاز بدن را بر اساس وزن ، سن و جنسیت مشاهده می نمایید.

کالری مورد نیاز روزانه خانم ها
 مقدار وزن بدن سن ۱۸-۳۵ سن ۳۶-۵۵ سن ۵۵ به بعد
۵۰-۴۵ کیلوگرم ۱۷۶۰ ۱۵۷۰ ۱۴۳۰
۵۵-۵۰ کیلوگرم ۱۸۶۰ ۱۶۶۰ ۱۵۰۰
۶۰-۵۵ کیلوگرم ۱۹۵۰ ۱۷۶۰ ۱۵۵۰
۶۵-۶۰ کیلوگرم ۲۰۵۰ ۱۸۶۰ ۱۶۰۰
۷۰-۶۵ کیلوگرم ۲۱۵۰ ۱۹۶۰ ۱۶۳۰
۷۵-۷۰ کیلوگرم ۲۲۵۰ ۲۰۵۰ ۱۶۶۰
 بالای ۷۵ کیلوگرم ۲۴۰۰ ۲۱۵۰ ۱۷۲۰
کالری مورد نیاز روزانه آقایان
 مقدار وزن بدن سن ۱۸-۳۵ سن ۳۶-۵۵ سن ۵۵ به بعد
۶۵-۶۰ کیلوگرم ۲۴۸۰ ۲۳۰۰ ۱۹۰۰
۷۰-۶۵ کیلوگرم ۲۶۲۰ ۲۴۰۰ ۲۰۰۰
۷۵-۷۰ کیلوگرم ۲۷۶۰ ۲۴۸۰ ۲۱۰۰
۸۰-۷۵ کیلوگرم ۲۹۰۰ ۲۵۶۰ ۲۲۰۰
۸۵-۸۰ کیلوگرم ۳۰۵۰ ۲۶۷۰ ۲۳۰۰
۹۰-۸۵ کیلوگرم ۳۲۰۰ ۲۷۶۰ ۲۴۰۰
بالای ۹۰ کیلوگرم ۳۵۰۰ ۳۰۰۰